Beantwoording vragen bewonersavond Tuyn van Palensteyn

De reactietermijn voor vragen naar aanleiding van de bewonersavond ‘Tuyn van Palensteyn’ op 20 april is inmiddels gesloten. Veel vragen gingen over de verkeersontsluiting en de gevolgen daarvan in de bestaande buurt. Dit heeft ertoe geleid dat wij een onafhankelijk adviesbureau onderzoek gaan laten doen naar de verkeerssituatie. De beantwoording van de vragen duurt daarom langer dan eerder gemeld.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Het is gebleken dat veel van de vragen, die zijn gesteld naar aanleiding van de bewonersavond, overeenkomen met de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan 2e Partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o. Dit betekent dat we de beantwoording van de vragen tegelijktijdig met de beantwoording van de zienswijzen (Nota Zienswijzen) aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders.

Wanneer antwoord?

Wij streven ernaar om de vragen van de bewonersavond en de Nota Zienswijzen voor het zomerreces aan te kunnen bieden aan het college van burgemeester en wethouders. Bewoners die een vraag hebben gesteld naar aanleiding van de bewonersavond en/of een zienswijze hebben ingediend krijgen de beantwoording en/of de Nota Zienswijzen na vaststelling door het college per mail van ons toegestuurd.

Hoorzitting raadscommissie Stad

De Nota Zienswijzen en het bestemmingsplan worden na het college voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voordat het plan door de gemeenteraad wordt behandeld, vindt er een hoorzitting plaats. Tijdens deze hoorzitting kunnen bewoners hun ingediende zienswijze mondeling aan de leden van de raadscommissie Stad toelichten. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u hiervoor een uitnodiging tezamen met de Nota Zienswijzen. Naar verwachting vindt de hoorzitting en de behandeling van het bestemmingsplan 2e Partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o. na het zomerreces plaats.

Foto: Els Poortman

Nieuwsoverzicht
Photo for Beantwoording vragen bewonersavond Tuyn van Palensteyn