Herziening bestemmingsplan Palenstein

Om de nieuwbouwplannen van Vidomes en De Goede Woning in Palenstein (vlek C, D en G) mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure die hiervoor nodig is, is inmiddels een nieuwe fase ingegaan,

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende ontwerpbesluit Hogere waarden geluid. Deze besluiten liggen vanaf 19 maart tot en met 29 april gedurende zes weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Woonstraat Sandrinapad
Recent is aan het licht gekomen dat de nieuwe ontsluitingsstructuur van deelgebied G, voor een klein gedeelte niet correct is opgenomen in het bestemmingsplan Palenstein uit 2013. Het gaat daarbij om het laatste gedeelte van het Sandrinapad en de oostelijke nieuwe woonstraat. Dit gedeelte kent nu de bestemming ‘Groen’, waarbinnen wegen niet zijn toegestaan.

Dit wordt gecorrigeerd door de bestemmingsplanherziening ‘2e partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o.’ gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad is via deze Memo over de correctie geïnformeerd. Deze memo bevat een nadere toelichting hoe het plan wordt gecorrigeerd.

Zienswijze termijn en zienswijze indienen
De zienswijze termijn wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad  en de Staatscourant. Daarin staat vermeld hoe u kunt reageren door een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘2e partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.’ Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0637.BP00102-0002.

De stukken zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente Zoetermeer.

Aanleiding
De gemeente, De Goede Woning, Vidomes en Vestia hebben eind 2019 met elkaar overleg gevoerd over een optimalisatie van het woningbouwprogramma in Palenstein. Het oorspronkelijke programma wordt met 87 woningen verhoogd van 236 woningen naar 323 woningen. Hiervoor is het nodig om het bestemmingsplan van 2013 te wijzigen. De bestemmingsplanprocedure bestaat uit drie fases: voorontwerp, ontwerp en vaststelling en beroep. De procedure bevindt zich nu in de tweede fase. De eerste fase van voorontwerp vond vorig jaar plaats.

Omgevingsalert app
De bekendmaking van de zienswijzetermijn is ook terug te vinden in de Omgevingsalert app. Heeft u de app nog niet dan verwijzen wij u graag door naar de Gemeente website waarop u meer informatie kunt vinden over de app en hoe u deze kunt downloaden.

Nieuwsoverzicht
Photo for Herziening bestemmingsplan Palenstein